Eestimaa esitlus
19.–21. saj võõrkeelsetes reisijuhtides:
retoorika ja ideoloogia
bibliograafia kogumik artiklid osalejad

по-русски 

Projekti “Eestimaa esitlus 19.-21. saj voorkeelsetes reisijuhtides: retoorika ja ideoloogia” (ETF grant 7021) tegijad:

Ljubov Kisseljova — PhD, TÜ vene kirjanduse korraline prof., slaavi filoloogia osakonna juhataja. Teadushuvide peamised valdkonnad: 18.–19. saj esimese poole vene kirjanduse ajalugu ja semiootika, vene kirjandus muukeelses kontekstis, vene ja eesti kultuuri vastastikune mõju, Tartu Ülikooli ajalugu, J. Lotmani pärand. Enam kui 120 teadustöö autor.

Lea Pild — PhD, TÜ vene kirjanduse dotsent. Teadushuvide peamised valdkonnad: 19. saj teise poole ning 20. saj alguse vene kirjanduse ajalugu ja poeetika (iseäranis vene sümbolism ja eelsümbolism; I. Turgenevi, K. Slutševski, A. Feti jt looming); vene ja eesti kultuuri vastastikune mõju, Z. Mintsi pärand. Enam kui 60 teadustöö autor.

Tatjana Stepaništševa — PhD, TÜ vene kirjanduse lektor. Teadushuvide peamised valdkonnad: 19. saj esimese poole vene kirjanduse ajalugu ja poeetika; V. Žukovski, P. Vjazemski, A. Puškini looming, vene ja eesti kultuuri vastastikune mõju. Enam kui 30 teadustöö autor.

Rahvusvehlise teadusliku seminari “Teejuht semiootilise objektina” osalejad:

Inna Bulkina — MA, TÜ vene kirjanduse õppetooli doktorant. Teadustöö peamised suunad: 19. saj alguse vene kirjanduse ajalugu, romantismi kultuur, ukraina kultuuritopograafia. Enam kui 20 teadustöö autor.

Annelore Engel-Braunschmidt — PhD, Kieli Ülikooli emeriitprofessor. 20. saj vene ja nõukogude kirjanduse, vene-saksa kultuurikontaktide, kultuuri retseptsiooni uurija.

Sergei Issakov — Filoloogiadoktor, TÜ emeriitprofessor. Kirjandusteadlane ning kultuuritegelane, väljapaistev vene-eesti kultuurisuhete erialateadlane, enam kui 400 publikatsiooni (sh 10 monograafia) autor.

Dennis Kilfoy — Alberta Ülikooli (Kanada) Kaasaegsete Keelte ja Kultuuride Instituudi doktorant. Doktoritöö on pühendatud Boriss Akunini loomingule. Teadushuvide välja kuulub ka nõukogude filmi ajalugu ning sovetlik kitš kaasaegses vene kultuuris.

Janina Kursite-Pakule — Dr. hab. phil., Läti TA akadeemik, Läti Ülikooli professor. Balti ja soome-ugri rahvaluule eriala teadlane, traditsiooniliste kultuuride ning kaasaegse rahvaluule uurija. 11 rahvaluule ning kirjandusalaste monograafiate ning paljude teadusartiklite autor.

Ljudmila Kuznetsova — MA, Sankt-Peterburgi Euroopa Ülikooli ajaloo teaduskonna doktorant. Töötab väitekirja kallal, mille teemaks on sovetlik kuurort ning kuurortite funktsioneerimise poliitiline, sotsiaalne jt aspektid. Teadushuvide peamised valdkonnad: sovetliku kultuuri ajalugu, arhitektuuri ajalugu, filmi ajalugu.

Pavel Lavrinets — PhD, Vilniuse Ülikooli vene filoloogia õppetooli dotsent. Teadushuvid: vene pagulaskirjandus, vene-poola, vene-leedu kirjandussuhted, vene kirjandus ja trükisõna Leedus (19.–20. saj esimesel poolel).

Jelena Nõmm — PhD, TÜ Narva Kolledži dotsent. Teadushuvide põhilised suunad: 19. saj II poole vene kirjandus ja kultuur, realismi ning sümbolismi kirjanduse ajalugu, A. Tšehhovi, H. Jassinski, A. Suvorini looming; vene-eesti kultuurisuhted, turismi ajalugu Eestis. Enam kui 20 teadustöö autor.

Jelena Pogosjan — PhD, Alberta Ülikooli (Edmonton, Kanada) Slavistika osakonna professor. On töötanud Tartu Ülikooli vene kirjanduse õppetoolis. 18. saj vene kultuuri ja kirjanduse erialateadlane. Viimastel aastatel uurib varasema impeeriumiajastu ametlikku kultuuri. Enam kui 60 töö autor.

Jekaterina Protassova — Pedagoogika doktor, filoloogiakand., Helsingi Ülikooli Slavistika ja Baltistika osakonna dotsent. Teadushuvide peamised valdkonnad: sotsio- ja psühholingvistika, interkulturaalne pedagoogika, kultuuridevaheline kommunikatsioon. On uurinud kakskeelsust mitmesugustes situatsioonides. Enam kui 250 töö (sh kooliõpikute) autor.

Svetlana Sirotinina — MA, Sankt-Peterburgi Euroopa Ülikooli etnoloogia teaduskonna doktorant, käesoleval ajal MA programmi “Ida-Euroopa uuringud” üliõpilane Berliini Vabas Ülikoolis. Teadushuvide peamised valdkonnad: sotsiolingvistika, linna antropoloogia, vene-saksa kultuurisuhted.

Marina Vituhnovskaja-Kauppala — PhD, Helsingi Ülikooli Renvalla nim. Instituudi lektor. Teadushuvide peamised valdkonnad: Venemaa ajalugu 19. saj lõpul – 20. saj alguses, Vene impeeriumi poliitika, vene-soome suhted 19.–20. saj alguses. Enam kui 50 teadustöö autor.

Kunstnik:

Ksenia Vekšina

Veebdisain:

Maria Borovikova — TÜ slaavi filoloogia osakonna doktorant, veebilehekülje “Ruthenia” kaastoimetaja.
bibliograafia kogumik artiklid osalejad